Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Положення виконавчого комітету

                                     Додаток 1

                                                                                                                            до рішення сесії № 22-2/VIII

Розквітівської сільської ради ОТГ

Від 10 грудня  2020 року

                                                       

 

 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  Н  Я

ПРО  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  РОЗКВІТІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ОБʼЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Виконавчим органом Розквітівської  сільської ради є виконавчий комітет сільської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

     Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет утворюється в складі відповідного сільського голови. До складу виконавчого комітету сільської ради входять за посадою – секретар виконавчого комітету.

     Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

     До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради. Особам, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

     На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюється вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

     Виконавчий комітет є підзвітний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

     У своїй діяльності виконавчий комітет керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими та правовими актами України, цим Положенням.

     Виконком сільської ради несе відповідальність за законністю та наслідки прийнятих ним рішень.

     Виконавчий комітет сільської ради проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

           2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

     Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд відповідної ради.

     Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує питання відповідно до статті 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 • у сфері соціально – економічного та культурного розвитку, планування та обліку;
 • в галузі бюджету, фінансів і цін;
 • щодо управління комунальною власністю;
 • в галузі житлово–комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку;
 • у галузі будівництва;
 • у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
 • у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • сфері соціального захисту населення;
 • в галузі оборонної роботи;
 • щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою;
 • щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних ін.

 Голова  виконавчого комітету:.

 • організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;
 • підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;
 • представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження виконкому;

Заступник сільського голови відповідно до визначеного виконкомом розподілу обов’язків відповідає за організацію певної ділянки роботи виконкому.

 Секретар  виконавчого комітету :

 •  організовує роботу апарату виконкому;
 •  планує роботу виконкому;
 •  забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, візує підготовлені на підпис рішення виконкому та підписує додатки до них;
 • доводить рішення виконкому до виконавців, юридичних осіб, громадян і контролює їх виконання;
 • веде  діловодство у межах  повноваження ;
 • виконує  інші доручення  сільського голови та виконкому.

     Виконавчий комітет ради координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти їх керівників.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

     Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснювати ним цієї функції – секретарем виконавчого комітету сільської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо  в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. У його засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого органу голови комісій виконавчого комітету, представники зацікавлених підприємств, установ, громадських організацій.

4. ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ РОЗКВІТІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

     Виконавчий комітет сільської ради здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на квартал і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

     За згодою виконавчого комітету комісії виконавчого комітету за необхідністю можуть вносити зміни в план роботи виконкому. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює сільський голова. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу і підписуються сільським головою.

     Рішення виконавчого комітету прийняті з перевищенням повноважень можуть бути скасовані сільською радою та органами влади вищого рівня.

     Виконавчий комітет сільської ради організовує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, веде протоколи засідань виконавчого комітету, забезпечує своєчасне доведення до виконавців рішень виконавчого комітету, відповідає  за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету сільському голові за три дні до засідання.

 Ці документи включають:

 • проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
 • список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
 • довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;
 • проект рішення виконкому.

     Кожне засідання виконавчого комітету оформляється протоколом, який веде секретар виконавчого комітету. Протокол підписує сільський голова, у разі його відсутності – секретар виконавчого комітету або заступник голови з питань діяльності виконавчого комітету.

У протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
  результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного. Якщо таке проводилось;
 • прийняті рішення, рекомендації і висновки.

 

5. КОМІСІЇ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РОЗКВІТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

     Організація роботи комісій виконавчого комітету сільської ради здійснюється на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та положень про комісії, затвердженим рішенням виконавчого комітету, якими вони керуються в своїй роботі.

     Комісії виконавчого комітету, які утворюються виконавчим комітетом на термін його повноважень, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету.

     Комісії виконавчого комітету утворюються у складі голови, секретаря та членів комісії, підзвітні і підконтрольні виконавчому комітету. Кількісний склад кожної комісії визначає виконком при її утворенні. Члени комісії виконавчого комітету виконують свої повноваження без відриву від основного місця роботи.

     Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» при виконавчому комітеті сільської ради працюють такі комісії:

 • адміністративна;
 • з питань боротьби зі злочинністю;
 • спостережна;
 • громадська комісія у справах неповнолітніх;
 • з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

     Комісії виконавчого комітету мають право вимагати від керівників підприємств та установ, розташованих на території села, сільської ради, відповідні матеріали та документи, необхідні комісіям для роботи.

     Комісії виконавчого комітету проводять свою роботу за планом затвердженим кожною комісією на своєму засіданні і оформляються протокольно. Рішення, прийняті на засіданнях, підписуються головою комісії, а в разі  його відсутності – секретарем комісії.

     Всі питання у комісіях виконавчого комітету вирішуються простою більшістю голосів.

           6.  Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради

 1. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських рад. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському голові.
 3. Керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
 4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.     

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          Іванна ВИТОПОРЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь