Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Положення про постійні комісії

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             рішенням Розквітівської сільської ради

                                                                                                             об'єднаної територіальної громади

                                                                                                             Березівського району Одеської області

                                                                                                             від 10.12.2020 року  № 21-2/VIIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Розквітівської сільської ради обєднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1. Постійні комісії ради є органами Розквітівської сільської ради, Березівського району, Одеської області, відповідальні перед нею і їй підзвітні.

2. Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Розквітівської сільської ради для:

- вивчення, попереднього розгляду, підготовки питань, які належать до її відання;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови,  та членів комісії. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань, в роботі керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами з питань місцевого самоврядування, Регламентом, рішеннями сільської ради та цим Положенням.

5. Постійні комісії сільської ради утворюються не пізніш ніж на другій сесії ради нового скликання за пропозицією сільського голови у складі голови і членів комісії з урахуванням пропозицій депутатів. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, як правило, не менше трьох депутатів.

6. Депутати сільської ради за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть.

Депутат ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Протягом терміну повноважень депутат має право згідно поданої заяви і рішення ради переходити в іншу комісію.

7. Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування на сесії ради, між членами комісії.

8. Всі члени комісії мають рівні права.

9. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради та староста.

10. Протягом строку своїх повноважень сільська рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

11. Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням  спеціалістів.

12. Депутат сільської ради має право брати участь в роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.

13. Голова, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.

14. Керівництво сільської ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою. За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріплюється спеціаліст виконавчого аппарату сільської ради, який допомагає у роботі постійної комісії.

 

 

2. Повноваження постійних комісій

2.1.          Постійні комісії Розквітівської сільської  ради:

- беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

-   попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,

затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

2.2.          Постійні комісії Розквітівської сільської ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

    1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

   2) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3. За дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою постійні комісії:

 1) вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету,           підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

3) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності із Законом України "Про звернення громадян" та Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій та відпвідального працівника сільської ради.

2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

 

3. Організація роботи постійних комісій

3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії:

- скликає і веде засідання комісії;

- формує порядок денний і забезпечує підготовку питань на засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, надсилає їм матеріали і документи, пов’язані з діяльністю комісії;

- інформує раду та її керівництво про розгляд комісією питань, здійснення заходів з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

3.2. Секретар постійної комісії обираються на першому засіданні комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює  секретар комісії.

3.3. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.4. Засідання комісії проводяться відкрито. Необхідність закритого обговорення питання ухвалюється рішенням комісії.

3.5. Засідання комісії протоколюються секретарем комісії, а в разі його відсутності, членом комісії за дорученням голови. Протоколи засідань комісії підписуються її головою і секретарем, зберігаються в секретаря ради.

3.6.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови чи заступника, розглядаються комісіями спільно. Рішення спільного засідання вважаються ухваленими, якщо за них проголосувала більшість від загального складу кожної із комісій, що беруть участь у такому спільному засіданні.

4. Висновки і рекомендації комісії

4.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії.  Висновки і рекомендації підписує голова комісії, а в разі його відсутності - секретар комісії.

4.2. Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.

4.3. Висновок комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і грунтується на узагальненні всіх необхідніх і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків, рекомендацій вчених, спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін та осіб.

4.4. Висновок комісії враховується при ухваленні інших рішень комісії або при ухваленні рішень ради.

4.5. Рекомендації комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і стосується внесення змін у діяльність органів влади, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, що розміщені або проводять свою діяльність на території сільської ради.

4.6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

5.Функціональна спрямованість та основні напрями роботи

 постійних комісій сільської ради.

5.1 Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості,підприємництва та сфери послуг на території (бюджетна комісія)

5.1.1 Основні напрямки роботи комісії:

- попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;

- здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;

- проводить роботу з виявленням внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;

- контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;

- вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності.

- вивчення питань про стан та розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу (промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку) тощо;

- надання пропозицій щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування по програмах та окремих позиціях бюджетних видатків;

- розгляд та підготовка висновків щодо проекту сільського бюджету;

- попередній розгляд та підготовка висновків з питань щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді додаткових дотацій, субвенцій;

- попередній розгляд та підготовка висновків з питань щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді додаткових дотацій, субвенцій;

- розгляд квартальних та річних звітів про виконання сільського бюджету, підготовка відповідних висновків та рекомендацій;

- попередній розгляд та підготовка відповідних висновків з питань про внесення змін та доповнень до сільського бюджету;

- розробки та внесення пропозицій щодо раціонального використання коштів сільського бюджету при фінансуванні закладів освіти та культури, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування;

- попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради з питань про утворення цільових (у т.ч. валютних) фондів та їх використання, затвердження положень про ці фонди, звітів про їх використання з висновками та рекомендаціями;

- попередній розгляд та підготовка висновків до проектів рішень, що вносяться на затвердження сільської ради;

- внесення рекомендацій на сесію сільської ради про своєчасність сплати податків та зборів, платежів до бюджету тощо;

- попередній розгляд та внесення на сесію ради питань про укладення договорів з питань, віднесених до її виключної компетенції тощо;

- попередній розгляд пропозицій за дорученням сільського голови та виконкому сільської ради про передачу в оренду або під заставу, продаж об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в управлінні сільської ради, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом  порядку.

 

5.2 Комісія з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, протидії корупції,  соціального захисту населення  (комісія з гуманітарних питань).

5.2.1 Основні напрямки роботи комісії:

- розробка програм щодо розвитку матеріально-технічної бази установ закладів освіти та культури села;

- аналізує стан освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей;

- об’єднання в асоціації, вступу до них та інших форм добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу з них;

- заходів щодо реалізації доручень виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, перевірки їх виконання;

- сприяння розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- внесення пропозицій про обговорення в трудових колективах, громадських організаціях і за місцем проживання громадян найважливіших питань місцевого самоврядування, що вносяться на розгляд ради.

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності;

- розробки проектів рішень ради, підготовки висновків з питань, віднесених до її  компетенції, виступає на сесіях  ради з  доповідями і співдоповідями;

- надання висновків до всіх проектів рішень,які готуються для розгляду на сесії сільської ради щодо усунення конфлікту інтересів;

- питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

5.3 Комісія з питань прав людини,законності,депутатської діяльності,етики,житлово - комунального господарства та комунальної власності,містобудування,будівництва,земельних відносин та охорони природи  (земельна комісія).

5.3.1 Основні напрямки роботи комісії:

- бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток земельних відносин  та  охорони  навколишнього природного середовища,  які вносить на  розгляд ради, готує доповіді  та  співдоповіді;

- вирішення питань щодо адміністративно-територіального устрою села;

- розробляє за дорученням  ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, готує і  подає висновки  з цих питань;

- бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних  катастроф,  стихійного  лиха,  епідемій  та  інших  надзвичайних  ситуацій;

- озглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на  спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу;

- організація діяльності ради, вдосконалення регламенту її роботи, додержання норм депутатської етики, питання депутатської діяльності,  виконання депутатами рішень ради та її органів;

- дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленим законодавством;

- попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, місцевого  бюджету і звіти  про їх  виконання, вносить по  них свої зауваження і пропозиції;

- розробка концептуальних засад природоохоронної політики в селі, управління охороною навколишнього природного середовища, впровадження екологічно чистих технологій;

- проведення природоохоронних та відновлювальних заходів, розробки правил щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства;

- здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

-  приймає участь в підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, які вносяться на розгляд сільської ради.

-  робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою громади тощо.

 

 

 

                Секретар сільської ради                                                    Іванна ВИТОПОРЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь